ជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុក
@ Green O Farm
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Accounting / Finance
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: Green O Farm
Industry: Agriculture, Forest & Fishing
Responsibilities:
អត្ថប្រយោជន៍មានដូចជា៖  ប្រាក់ខែគោល ចាប់ពី ១៥០ដុលា្ល ដល់ ៤០០ ដុលា្ល ក្នុង១ខែ  ប្រាក់រង្វាន់ ចូលឆ្នាំខែ្មរ  ប្រាក់រង្វាន់ ភ្ជុំបិណ្ឌ  ប្រាក់រង្វាន់ទៅលើ ការបំពេញការងារ (រហូតដល់៣ខែ)  ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ  និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
Requirements:
Closing Date: 09-Nov-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Vith SoKunthea
Email: hayyouy@gmail.com
Phone: 017 65 72 72
Website: http://www.gofcam.com/
Address: # 216C, St 63, Sangkat Beoung Kengkong I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh City.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
in 2009. In 2012, GOF shifted their farm operations to Kampong Speu province, after persuading local farmers from six villages to join hands with company. About 80 farmers are growing and providing fresh organic vegetables to GOF. In effect about 400 people in these six villages have been engaged in this organic production. Our company tries to improve and instruct our farmers to use agriculture products with right condition and get best quality and quantity. Company is doing researches and developing from resource in Cambodia for producing organic vegetables. We preserve the natural resources and protect the environment. GOF’s mission is to convince Cambodians that organic produce is much better than produce which has been grown with the help of pesticides. We Offer a lot of Benefit for staff such as: - Competitive Salary - Khmer New Year Bonus - Pchum Ben Bonus - Annual Performance Bonus - 18 days Annual Leave per Year - Annual Trip
Similar Jobs
Free
Lifu Electric and Machinery (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
International School (Education / Training)
Free
International School (Education / Training)
Free
A Dream Culture Communication (Advertising / Media)
Free
A Dream Culture Communication (Logistics / Freight / Shipping)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Telecommunications)
Free
Chip Mong Land (Architecture / Building / Construction)
Free
NEIL INNOVATION CO., LTD (Banking / Finance)
Free
NEIL INNOVATION CO., LTD (Banking / Finance)
Free
NEIL INNOVATION CO., LTD (Other)
Free
JCM Nippon Private LTD (Architecture / Building / Construction)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Information Technology)
Free
Beyond Fortune Real Estate (Real Estate / Property)
Free
Genesis Home Supply (Architecture / Building / Construction)
Free
foodpanda (Food & Beverages)
Free
foodpanda (Food & Beverages)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)