ជាងភ្លើង 200-400$
@ Lifu Electric and Machinery
Job Summary:
Location: Phnom Penh; Kampong Cham; Kampong Chhnang; Kampong Speu; Kampong Thom; Kampot;
Function: Engineering / Architecture
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: Lifu Electric and Machinery
Industry: Electronics / Electrical / Mechanical
Responsibilities:
-ដំឡើងប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើងតាមសហគ្រាសធំៗ -ជួសជុលនិងដំឡើងទូរភ្លើង
Requirements:
-អាចទៅបំពេញភារកិច្ចនៅក្រៅក្រុង -មានបទពិសោធន៏និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង
Closing Date: 19-Oct-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Touch Monykeo
Email: monykeo070@gmail.com
Phone: 011646233
Address: Lifu Electric and Machinery Co.,Ltd Address: #53 St1 Chom Chao , Posenchhey, Phnom Penh Tel: 011 64 62 33 Ms.Monykeo Email: powerfull@online.com.kh
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Similar Jobs
Free
Lifu Electric and Machinery (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
Worldbridge Homes CO.,LTD (Real Estate / Property)
Free
Chip Mong Land (Architecture / Building / Construction)
Free
JCM Nippon Private LTD (Architecture / Building / Construction)
Free
ART (Architecture / Building / Construction)
Free
Mekong Logistics (Energy / Power / Oil & Gas)