អ្នកបើកបររថយន្ត (2តោន កន្លះឡើងទៅ) ចំនួន100នាក់
@ WorldBridge Group
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Security Guard / Driver / Maid
Level: Other
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: WorldBridge Group
Industry: Logistics / Freight / Shipping
Responsibilities:
- ចេះមើលគ្រឿងបន្លាស់ខ្លះ - អ្នកបើកបរត្រូវមានឥរិយាបទសមរម្យ - ថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ - រាយការណ៍ជូនប្រធានផ្នែក ឬជំនួយការរដ្ឋបាលក្នុងករណីរថយន្តមានបញ្ហា - និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក។
Requirements:
- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង - ស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្បាស់លាស់ - មានប័ណ្ណបើកបរតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសារធារណៈនិងដឹកជញ្ជូន - មានភាពស្មោះត្រង់ ខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ។
Closing Date: 22-Sep-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HR Department
Email: hra@worldbridge.com.kh
Phone: 023 424 682
Website: www.worldbridge.com.kh
Address: 38th Floor of the Bridge Building, National Assembly Blvd, Village 14, Sangkat Tunle Basak, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Started as Cambodia’s leading logistic company since 1992, WorldBridge Group has expanded its businesses to potential sectors including construction, real estate, finance, food and beverage, and e-commerce. To realize our vision to be number one diverse solution provider launching pioneer projects in Cambodia, human capital is of the essence to the Group and we are now looking for talent to join and grow with us.
Similar Jobs
Free
Century 21 Imperial Realty (Real Estate / Property)
Free
International School (Education / Training)
Free
International School (Education / Training)
Free
International School (Education / Training)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free