ប្រធានគ្រប់គ្រង ចំណតរថយន្ត/ថែទាំរថយន្ត ១នាក់- ភ្នំពេញ-ជាបន្ទាន់
@ HCH Clear, Medical/Pharmacy
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Technician
Level: Other
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: HCH Clear, Medical/Pharmacy
Industry: Automotive Vehicle
Responsibilities:
- រៀបចំចាត់ចែងនឹងថែទាំយានយន្ត ចេញចូល ប្រចាំថ្ងៃនឹងខែ - រៀបចំចាត់ចែងនឹងគ្រប់គ្រងកម្មករលាងសំអាតរថយន្ត ដាក់ទុកតាមរបៀប - រៀបចំពិនិត្យប្រេងប្តូរប្រេងរថយន្ត ប្តូរតម្រងប្រេងរថយន្ត ប៉ូលា - រៀបចំវិក័យបត្រចំណាយដាក់ទៅផ្នែកពាក់ពន្ធនឹងគណនេយ្យករប្រចាំថ្ងៃ - បង្រៀនកម្មករស្តីពីថែទាំបឋមនឹងបើកបរទុកដាក់យានយន្តអោយមានរបៀប ជានិច្ច
Requirements:
- ជាបុរស (ជនជាតិខ្មែរ) មិនលើសពី ៥៥ឆ្នាំ - មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការ៉ាស់ឡាននឹងលាងឡានយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ - ចេះបង្រៀនកម្មករនឹងថែទាំកម្រឹតបឋម - ចេះអាននឹងសរសេរភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អ - អាចស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាប្រចាំបាន - ចេះជួសជុលកម្រឹតស្រាលបានកាន់តែប្រសើរ - មានភាពស្មោះត្រង់ តឹងរឹង រឹងមាំ ស្វាហាប់ នឹងការងារជាក្រុមបានយ៉ាងល្អ - ចេះពន្យល់ទៅអតិថិជនពីការថែទាំយានយន្តបានដោយល្អជាដើម
Closing Date: 01-Oct-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HCH Clear, LTD
Email: job.hre@gmail.com
Phone: HCH/HR
Address: #05, St1019, Phnom PenhThmey, SenSok, PhnomPenh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Our HCH Clear, Medical/Pharmacy, establish 2017, we working with poor sanitation, hygiene, beauty clinic, and smaller cleaning production and Agricultural consultancy, Please export your RESUME VIA: job.hre@gmail.com and try the best your careers challenge.
Similar Jobs
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)