ជាងតម្លើង ទ្វារ បង្អួច uPVC (ប្រញាប់ណាស់)
@ G Gear Co., Ltd
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Technician
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: G Gear Co., Ltd
Industry: Electronics / Electrical / Mechanical
Responsibilities:
• រៀបចំបណ្ដាញប្រព័ន្ធគ្រឿងបង្គុំទ្វារ បង្អួច ឬ កញ្ចក់ផ្សេងៗ • តម្លើងប្រព័ន្ធទ្វារសុវត្ថិភាពទំនើបអោយទាន់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវល្អ • តម្លើងប្រព័ន្ធបង្អួចនិងកញ្ចក់ uPVC • ភារកិច្ចមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់
Requirements:
• មានចំណេះដឹងខាងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារប្រើប្រាស់ • មានជំនាញខាងគ្រឿងបច្ចេកទេស និង គ្រឿងតម្លើង • កម្រិតសិក្សាត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យ ឬ លើសជាងនេះ • មិនទាមទារបទពិសោធន៍ / អ្នកមានបទពិសោធន៍ទទួលអាទិភាពមុន • មានទំនាក់ទំនងល្អ និង កាយសម្បទានរឹងមាំល្អ • ចង់ចេះចង់ដឹង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និង ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ
Closing Date: 31-Aug-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Mr. Say Sin Leng
Email: say.sinleng@ggear.com.kh
Phone: 069529160
Website: http://www.ggear.com.kh
Address: #135, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
G Gear is the exclusive partner of Hyundai elevator, and the main supplier and retailer of all LG Electronics product in Cambodia established in 2011." We offer all range of LG products including Mobile Communication, Home Appliances, Home Entertainment, Room Air-Conditioner and Commercial Air-Conditioner for our ideal customers. Such premium products and services bring our customers toward a new level of daily life routine with the latest technology in hands. G Gear IS COMMITTED TO BEING A LEADING ELECTRONIC SUPPLIER IN CAMBODIA THAT ACES THE SATISFACTION LEVEL AND LIVES OF OUR CUSTOMERS BY OUR PREMIUM PRODUCTS AND SERVICES.
Similar Jobs
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Noyakong Group Co., Ltd. (Trading)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)