បុគ្គលិកសម្របសម្រួលទិន្នន័យ​(អាចនិយាយភាសារចិនបាន)
@ NEIL INNOVATION CO., LTD
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Banking / Financial Service
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: 400-600
Company: NEIL INNOVATION CO., LTD
Industry: Banking / Finance
Responsibilities:
- សម្រប់សម្រួលអតិថិជនសម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន - សម្របសម្រួលជូនអតិថិជន នៅពេលមានបញ្ហា ដូចជា ការចំណាយ ផ្ញើរលុយ ឬផ្សេងៗ - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយប្រធានផ្នែក
Requirements:
- កំពុងសិក្សារ ឬបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ - មិនត្រូវការមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារនេះ - ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័សម្រាប់ការងារការិយាល័យ - មានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ ម៉ោងការងារ - វេន A: ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច - វេន B: ១២ រសៀល ដល់ម៉ោង ៩យប់ - វេន C: ៩យប់ ដល់ម៉ោង ៦ព្រឹក អត្ថប្រយោជន៍ - ប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ៥៥០ដុល្លារ ដល់ ៧៥០ដុល្លារ - ថវិការសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត - ថវិការសម្រាប់ជប់លៀងប្រចាំខែ - ថវិការសម្រាប់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកតាមរយៈអ៊ីមែលខាងក្រោម - Email: jobs.neilinnovation@gmail.com - Tel: 093 315 150 អាស័យដ្ឋាន៖ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំកាមន ភ្នំពេញ
Closing Date: 03-Aug-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Recruitment Team
Email: jobs.neilinnovation@gmail.com
Phone: 093 315 150
Website: www.neilinnovation.com
Address: Building 216B, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
NEIL INNOVATION is a cutting-edge software development company located at Phnom Penh, Cambodia. It has many associated companies across Asia such as Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippines. Neil Innovation focuses on research and development of online games, application software, platforms, and etcetera. Currently, we have 200+ employees in Phnom Penh, we would like contribute to the Cambodia growth by hiring more locals and provide training on the job. We are urgently looking for potential candidates to fill the position below:
Similar Jobs
Free
WorldBridge Group (General Business Services)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)