បុគ្គលិកប្រតិបត្តករទិន្នន័យ (អាចនិយាយភាសារចិនបាន)
@ NEIL INNOVATION CO., LTD
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Banking / Financial Service
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: 600-800
Company: NEIL INNOVATION CO., LTD
Industry: Information Technology
Responsibilities:
- ទាញទិន្នន័យអតិថិជនចេញពីប្រព័ន្ធធានាគារដៃគូ - បញ្ជូលទិន្នន័យចូលទៅក្នុងប្រពន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយប្រធានផ្នែក
Requirements:
- កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ - មិនទាមទាបទពិសោធន៍ - អាចអាន និយាយភាសារចិនបាន - អត់ធ្មត់នឹងការងារ អត្ថប្រយោជន៍ - ប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍ ចាប់ពី​៥៥០ដុល្លារ រហូតដល់ ៧៥០ដុល្លារ - មានអាហាពីរពេលសម្រាប់បុគ្គលិក - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ ម៉ោងការងារ វេន A: ចាប់ពីម៉ោង៨ៈ០០ ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច វេន B: ចាប់ពីម៉ោង១២ៈ០០ រសៀលរហូតដល់ម៉ោង ៩ៈ០០យប់ វេន C: ចាប់ពីម៉ោង៩ៈ០០យប់រហូតដល់ម៉ោង ៦ៈ០០ព្រឹក សម្រាប់វេនយប់គឺមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តរូបសង្ខេបមកដាក់ - Email: jobs.neilinnovation@gmail.com - Tel: 093 315 150 អាស័យដ្ឋាន៖ មហាវិថីនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
Closing Date: 03-Aug-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Recruitment Team
Email: jobs.neilinnovation@gmail.com
Phone: 093 315 150
Website: www.neilinnovation.com
Address: Building 216B, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
NEIL INNOVATION is a cutting-edge software development company located at Phnom Penh, Cambodia. It has many associated companies across Asia such as Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippines. Neil Innovation focuses on research and development of online games, application software, platforms, and etcetera. Currently, we have 200+ employees in Phnom Penh, we would like contribute to the Cambodia growth by hiring more locals and provide training on the job. We are urgently looking for potential candidates to fill the position below:
Similar Jobs
Free
WorldBridge Group (General Business Services)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)
Free
Amret Micro Finance Institution (Banking / Finance)