បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការលក់ 5 នាក់ (បន្ទាន់)
@ JCM Nippon Private LTD
Job Summary:
Location: Phnom Penh; Siem Reap; Banteay Meanchey; Kampong Cham; Prey Veng; Svay Rieng; Tboung Khmum;
Function: Sales / Business Development
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: JCM Nippon Private LTD
Industry: Architecture / Building / Construction
Responsibilities:
-ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ -មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ -ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ -ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សាជាប្រចាំ -ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក
Requirements:
-កម្រិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងឬជានិសិត្សដែលកំពុងសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យ -មានឬគ្មានបទពិសោធន៏ការងារក៏អាចដាក់ពាក្យបាន -មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាកទាក់ និងការសហការគ្នា -មានឆន្ទៈ ការទទួលខុសត្រូវ ស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងចូលចិត្តធ្វើដំណើរខាងក្រៅជួបបរិយាកាសខាងក្រៅ ***អត្ថប្រយោជន៏ - ប្រាក់បៀវត្សចាប់ផ្តើមពី ២០០-៥០០ដុល្លា -ទទួលបានការធានារ៉ាប់រ៉ង២៤ម៉ោង ទាំងគ្រោះថ្នាក់និងសុខភាព -ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ -ការវាយតម្លៃតំឡើងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ -ម៉ោងធ្វើការចំនួន៥,៥ថ្ងៃកន្លះក្នុងសប្តាហ៏(ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៌កន្លះថ្ងៃ) -ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៨ថ្ងៃ -ច្បាប់ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ ច្បាប់សម្រាកពិសេសនិងច្បា់ឈឺ -ច្បាប់សម្រាកលំហែមាតុភាព -ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ -អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
Closing Date: 01-Aug-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: MOT Bola
Email: mot.bola@home-ip.com.kh
Phone: 095 962 266/ 093 685 566
Website: www.jcmnippon.com
Address: Building, # 271, Sangkat Phsar Derm Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
JCM Nippon Private, Ltd. was officially established in December 31, 1998 with the head office at # 51, St. 271, Phsar Derm Thkov District, Chamkar Mon Commune, Phnom Penh. The company is the sole authorized distributor of Sto and Nippon Paint products and is one of the biggest and most reliable paints and coating products distributors in Cambodia. We have been involved in both supplying and applying paints and coating products and painting works for various projects ranging from residential houses, commercial and industrial buildings, condominiums to mega projects. With strong financial, technical, human and managerial resources, we have earned the trust from various house owners, contractors and foreign companies in Cambodia. We have good reputation both in providing quality painting services and supplying genuine products.
Similar Jobs
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Telecommunications)
Free
Century 21 Imperial Realty (Real Estate / Property)
Free
Century 21 Imperial Realty (Real Estate / Property)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
A Dream Culture Communication (Advertising / Media)
Free
A Dream Culture Communication (Advertising / Media)
Free
A Dream Culture Communication (Advertising / Media)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Logistics / Freight / Shipping)
Free
JCM Nippon Private LTD (Architecture / Building / Construction)
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
Home Improvement Products Co., LTD (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
JACCS Finance (Cambodia) Plc. (Banking / Finance)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Rich Products Corporation (Food & Beverages)
Free
China Lesso Group Holdings limited (Manufacturing)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Information Technology)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Information Technology)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Information Technology)
Free
ICE Electronics Co., Ltd (Information Technology)
Free
NATURE IN FOUCUS CO.,LTD. (Wholesale / Retail)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
Thai Airways International PCL (Airline)
Free
Cambodiaship (Logistics / Freight / Shipping)