គិលានុបដ្ឋាយិកា (Nursing),​ជាបន្ទាន់
@ HCH Clear, Medical/Pharmacy
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Medical / Health / Nursing
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: HCH Clear, Medical/Pharmacy
Industry: Medical / Pharmaceutical
Responsibilities:
តម្រូវការការងារ៖ -យល់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ឱសថទូទៅ -ការទុកដាក់ឱសថក្នុងឱសថស្ថានទូទៅ -ជំរុញ ផ្តល់យោបល់ដល់អតិថិជន មុនពេលប្រើប្រាស់ កំពុងនឹងក្រោយពេលប្រើ ប្រាស់ -នឹងផែនការផ្នែកឱសថក្នុងឱសថស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង
Requirements:
លក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបអាចទទួលបាន៖ -យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ឬនិស្សិតកំពុងសិក្សារថ្នាក់គិលានុបដ្ឋាយិកា/ពេទ្យ/ ឱសថស្ថានឬក៏កំពុងសិក្សានៅមហា/សាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី ១-២ឡើងទៅ -យ៉ាងហោចយល់ដឹងផ្នែកឱសថនឹងលក់ឱសថ១ឆ្នាំឡើងទៅ -មានចិត្តអំណត់ ស្មោះត្រង ​​មោះមុត មានឆន្ទៈខ្ពស់ ចង់ចេះនូវជំនាញនេះ -អាចធ្វើការក្រោមសំពាធបាន មិនមានឡេះច្រើន ជាដើម -អាចប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចក្នុងឱសថឬប្រភេទឱសថទូទៅ -ជួយរំជុញការងារជាមួយស្តុកឱសថជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត
Closing Date: 31-Jul-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HCH Clear, LTD
Email: job.hre@gmail.com
Phone: HCH/HR
Address: #05, St1019, Phnom PenhThmey, SenSok, PhnomPenh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Our HCH Clear, Medical/Pharmacy, establish 2017, we working with poor sanitation, hygiene, beauty clinic, and smaller cleaning production and Agricultural consultancy, Please export your RESUME VIA: job.hre@gmail.com and try the best your careers challenge.
Similar Jobs
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)