ភ្នាក់ងារលក់អ៊ីនធើណេត
@ Opennet (King Technologies Co., Ltd)
Job Summary:
Location: Phnom Penh; Siem Reap; Banteay Meanchey; Battambang; Kampong Cham; Kampong Thom; Preah Sihanouk;
Function: Sales / Business Development
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: Opennet (King Technologies Co., Ltd)
Industry: Telecommunications
Responsibilities:
• ទំនួលខុសត្រូវការងារ - លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត - ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ - បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន - រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្ម អ៊ីនធើណេត
Requirements:
• លក្ខ័ណការងារ - មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ ឬចំណេះដឹងខ្ពស់ - ធ្លាក់បាកឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបាន - ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម - មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន - ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងស្រលាញ់ផ្នែកលក់
Closing Date: 02-Jun-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HR Department
Email: job@opennet.com.kh
Phone: 098 855 454 / 096 768 4007
Website: https://www.opennet.com.kh
Address: CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
King Technologies Co,.LTD. operates telecommunication services based on cable such as copper cable (ADSL, Broadband,etc..) and fiber cable for premium service such as FTTH , Leased Line, etc... Supporting the very latest in multimedia and internet services with the highest technology over the world. Its extensive nationwide network coverage is available in all 8 provinces in Cambodia (Phnom Penh capital , including some of provinces ). The company’s workforce consists of more than 200 people including local and foreign experts. Clients are individuals, businesses, research and educational organizations, NGOs, and departments of the Royal Government of Cambodia.
Similar Jobs
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
First Unite International Travel (Tourism)
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
Level Up Consultants Managerment and HR (General Business Services)
Free
Level Up Consultants Managerment and HR (General Business Services)
Free
Level Up Consultants Managerment and HR (General Business Services)
Free
RS Office Furniture (Trading)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Other)
Free
Job Cambodia (Real Estate / Property)