ផ្នែកលក់ ($200-$350)
@ Techzone plus
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Sales / Business Development
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: Techzone plus
Industry: General Business Services
Responsibilities:
• លក់ម៉ាស៊ីន Photo Copy • រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ • ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន • ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣) • ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ) • ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ) • ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត
Requirements:
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សារ • មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគ្រឿងអគ្គីសនីកាន់តែល្អ • មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)
Closing Date: 24-May-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HR & Admin
Email: hr@techzoneplus.com.kh
Phone: 015334949
Website: www.techzoneplus.com.kh
Address: Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Similar Jobs
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
WorldBridge Group (General Business Services)
Free
First Unite International Travel (Tourism)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Telecommunications)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Other)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
RS Office Furniture (Trading)
Free
RS Office Furniture (Trading)