អ្នករត់តុ ភេទស្រី 05 នាក់ (180$-200$)
@ OSTRO Bistro & Lounge
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Hotel / Restaurant / Hospitality
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: OSTRO Bistro & Lounge
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
Interested candidats shoud submit CV and Cover Latter with current photo through email: hr.officer.3brothers@gmail.com or bring hard copy to address: Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh ATT: HR & Admin Department Contact: Ms. Song Sivheng or Apply by E-mail: hr.officer.3brothers@gmail.com Phone: 069 755 695 / 086 797 781
Requirements:
• រៀបចំខ្លួនប្រាណអោយបានស្អាត ក្រចកដៃត្រូវកាត់អោយខ្ • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន នាំភ្ញៀវទៅកាន់តុ ដាក់មីនុយអោយភ្ញៀវ • ទទូលកុម្មង់ភ្ញៀវ • បញ្ចូនការកុម្មង់ទៅកាន់ផ្ទះបាយ និងbartender • ការលាងសម្អាតតុនិងតំបន់បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ • តាមដានបំរើភ្ញៀវដោយយកចិត្តទុកដាក់ • លើកម្ហូបអាហារនិង ជញ្ជូនអាហារ • សួរសំណួររបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន • សម្អាត តុ បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ REQUIREMENT ភេទស្រី ១៨ ដល់ ៣៥ ស្អាត រស់រាយរាក់ទាក់ ចេះអង់គ្លេសកាន់តែល្អ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់ទី៧ គោរពពេលវេលា
Closing Date: 25-Apr-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: hr.officer.3brothers@gmail.com
Phone: 086 797 781/087 483981
Website: www.ostro.asia
Address: #28 street.136, Sangkat Phas Kandal 1, Duan Penh, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
OSTRO bistro & lounge is located in the middle of the crowded area on street 136. It’s about 50 meter far from riverside with full of attractive places such as restaurants, bar, bistro, lounge and many more which classified as THE BEST STREET FOR TOURIST IN PHNOM PENH. It contains a large selection of creative cocktails made by many experienced bartenders. OSTRO is a best location for a night out. Muted colors, sleek leather banquettes and a long bar serving handcrafted cocktails and fine wines make it the place to be on the street. It’s opening for 24hours. We also has Night bars such as: Corner bar, Route Bar, Tiger Bar along the street. 136 Phnom Penh City.
Similar Jobs
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Catering / Restaurant)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Catering / Restaurant)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)