ជាងមា៉សុីនត្រជាក់ (200$ - 350$)
@ OSTRO Group
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Technician
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: OSTRO Group
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• ជាងទឹក ជាងភ្លើងនៅក្នុងអគារ និង ហាង • តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង ជាប្រចាំ • តំហែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក និង ជួសជុល • តំហែទំានិង ជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងអាគារនិង ហាងបើអាចធ្វើបាន • តំហែទំានិង ជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺលំអរតាមហាង • តំហែទំានិង ជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាងបើចេះ និង ធ្វើបាន • ចេះទិញនិងស្គាល់គ្រឿងអទ្បិចត្រនិចប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាង • គោរពពេលវេលា និង ទំនួសខុសត្រូវចំពោះការងារតំហែទំានិង ជួសជុល
Requirements:
មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី៩ មានសញ្ញាប័ត្របច្ចេកទេសកាន់តែល្អ HOW TO APPLY: Interested candidates should submit CV and Cover Latter through email: hr.officer.3brothers@gmail.com or bring hard copy to address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh. ATT: HR & Admin Department Contact: Ms. Song Sivheng or Apply by E-mail: hr.officer.3brothers@gmail.com Phone: 069 755 695 /086 797 781
Closing Date: 22-Feb-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: hr.officer.3brothers@gmail.com
Phone: 069 755 695/087 797 781
Website: www.ostro.asia
Address: #28 street.136, Sangkat Phas Kandal 1, Duan Penh, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
OSTRO bistro & lounge is located in the middle of the crowded area on street 136. It’s about 50 meter far from riverside with full of attractive places such as restaurants, bar, bistro, lounge and many more which classified as THE BEST STREET FOR TOURIST IN PHNOM PENH. It contains a large selection of creative cocktails made by many experienced bartenders. OSTRO is a best location for a night out. Muted colors, sleek leather banquettes and a long bar serving handcrafted cocktails and fine wines make it the place to be on the street. It’s opening for 24hours. We also has Night bars such as: Corner bar, Route Bar, Tiger Bar along the street. 136 Phnom Penh City.
Similar Jobs
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
PDN (Cambodia) Global (Wholesale / Retail)