ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ Listing Agent

$250 - $300 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$250 - $300 / month
Type of business
Automotive Vehicle
Published date
17-Nov-2021
Job Responsibilities:
1) ស្វែករកអចលនទ្រព្យទាំងលក់ និងជួល 2) ថតរូបភាពរបស់អចលនទ្រព្យអោយបានច្បាស់ និងមានសោភណភាពស្អាត 3) ដៅទីតាំងអចលនទ្រព្យនៅលើផែនទីអោយចំទីតាំង 4) ប្រមូលពត៌មានរបស់អចលនទ្រព្យដែលបានចុះថត 5) រៀបចំរបាយការណ៏ និងស្រង់ទិន្នន័យអោយអ្នកគ្រប់គ្រង
Job Requirements:
1) ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកអចលនទ្រព្យ ឬផ្នែកលក់ខាងក្រៅយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ 2) បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ ឬផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម 3) ត្រូវស្គាល់ទីតាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ 4) មានជំនាញផ្នែកថតរូបកាន់តែប្រសើរ
Close Date: 17-Dec-2021
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Lay Kokchhay
Email
kokchhaylay@gmail.com
Phone
077742271
Telegram
069999247
Website
https://www.camrhd.com/
Address
Building #63, Street 182-219, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
About Company: More info:
T F Motors (Cambodia) Ltd., is the sole distributor of MG automobiles in Cambodia, introducing local drivers with the iconic British Motor driving experiences. With 90 years of classic and evolution, MG distinctive products lie under the core values of Character, Charisma, Creativity, and Quality with the MG’s brand commitment—Make the Difference. Our MG series include Small,Mid-size, Full-size, and Luxury Sedan.
Register as job seeker on Job Cambodia