Beauty Consultant

$220 - $350 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$220 - $350 / month
Type of business
Wholesale/ Retail
Published date
10-Jun-2022
Job Responsibilities:
Job Purpose • ដើម្បីលើកកំពស់ និងរក្សាតំលៃនៃហាងដឹប៊ឌីសប • To uphold and maintain the values of The Body Shop • ធ្វើការ និងសហការជាមួយបុគ្គលិកដទៃទៀតដើម្បីធានាថាការងារជាក្រុមនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារដែលបានចាត់តាំង • To work and cooperate with fellow staff to ensure that teamwork and responsibility towards work are always present • ដើម្បីធានាថាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការលក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព • To ensure that all efforts are made to effectively maximize sales • ដើម្បីធានាថារាល់ប្រតិបត្តិការ និងទំនិញត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីធានាឱ្យមានប្រតិបត្តិការក្នុងហាងដោយរលូន • To ensure that all operational and merchandising tasks are completed so as to ensure smooth shop operations ភារះកិច្ចការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ PRIMARY JOB TASKS/RESPONSIBILITIES o ដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះតម្លៃក្រុមហ៊ុនរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងហាង o To demonstrate commitment to company values in all shop activities o ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយុទ្ធនាការតាមការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុន o To actively participate in all organized campaigns o ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងគាំទ្រដល់កម្មវិធីសហគមន៍ទាំងអស់ដែលត្រូវការ o To openly volunteer and support all community programs where needed o ដើម្បីធានានិងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននៅក្នុងហាងអោយល្អបំផុត o To ensure that customer service is the top priority within the shop o ដើម្បីធានាថាជំហាននៃការលក់ទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងពេញលេញនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជន o To ensure that all selling steps are followed to the fullest so as to maximize customer care o ទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីនីមួយៗរបស់អតិថិជនមានការសាកសួរអំពីផលិតផលដោយមានការជាក់លាក់ហើយនិងត្រឹមត្រូវ o To handle each case of customer product enquiry/concern promptly and positively o អភិវឌ្ឍ និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន o To develop and maintain good relations with customers o ត្រូវបង្កើនវិធីសាស្រ្តក្នុងការពន្យល់ណែនាំដល់អតិថិជន និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន o To actively suggest ways and means of improving our customer service and care standards o ត្រូវសហការជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងសហការីគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការដោយរលូននៅក្នុងហាង o To cooperate fully with management and colleagues at all times to ensure smooth running of the shop operations o មានអាកប្បកិរិយាល្អចំពោះក្រុមការងារទាំងអស់ o To maintain a positive attitude towards all work and related activities o ត្រូវគោរពច្បាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្រុមហ៊ុនគ្រប់ពេលវេលា o To ensure that all rules, regulations, policies and regulations are followed at all times o អភិវឌ្ឍស្មារតីក្រុម និងអាកប្បកិរិយាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវការងារនិងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន o To develop a sense of team spirit and problem-solving attitude towards the achievement of work and personal goals o ដោះស្រាយជំលោះការងារប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះវិវាទការងារដែលអាចកើតឡើង o To confidently and effectively deal with any work conflicts that may arise o មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់មតិ និងទទួលយោបល់ពីមិត្តរួមការងារក្នុងការខិតខំកែលម្អការអនុវត្តការងារទូទៅ o To be willing to give and receive feedback from fellow colleagues in efforts to improve overall work performance o មានឆន្ទៈក្នុងការជួយនៅពេលដែលសាខាផ្សេងទៀតមានតម្រូវការ o To be willing to help out at other shops as and when the need arises o មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារចល័តពីសាខាមួយទៅសាខាមួយទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន o To be willing to transfer out to other shops when the need arises o ស្វែងរកយ៉ាងសកម្មដើម្បីបង្កើនបច្ចេកទេសលក់ o To actively seek to improve selling techniques o ដើម្បីដឹងអំពីគោលដៅលក់ដែលបានកំណត់និងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហាងដើម្បីព្យាយាមសម្រេចគោលដៅទាំងនេះតាមរយៈសេវាកម្មអតិថិជននិងចំណេះដឹងអំពីផលិតផល o To be aware of the sales targets set and to make all efforts within the shop to try to achieve these targets through customer service and product knowledge o ត្រូវរកវិធីសាស្រ្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីអោយផលិតផលលក់មានការកើនឡើង o To make suggestions on how to promote products so as to improve sales o ត្រូវយល់ដឹងអំពីស្តង់ដារទំនិញទាំងអស់ដើម្បីរក្សា និងការបង្ហាញផលិតផលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ o To be aware of all mercha
Job Requirements:
Requirements • General management ability and experience. • Entrepreneurial-minded and ability to drive team to hit store target. • Passion for cosmetics and toiletries industry. • Sales ability and possesses strong motivation in staff support. • Open-minded & passionate about work.
Close Date: 10-Jul-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Soeng Theary
Email
theary.soeng@thebodyshop.com.kh
Phone
010 32 78 87
Telegram
010 32 78 87
Website
Address
Regus
About Company: More info:
Register as job seeker on Job Cambodia