អ្នកបកប្រែភាសាចិន-អង់គ្លេស-ខ្មែរ

$1,000 - $1,200 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Customer Service
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$1,000 - $1,200 / month
Type of business
Sports & Recreation
Published date
18-Jan-2022
Job Responsibilities:
*បកប្រែភាសាចិនទៅជាភាសាខ្មែរ និង ជាភាសាអង់គ្លេស *បកប្រែជាភាសារ តាមតម្រូវការរបស់សមាជិកក្រុមនឹងអតិថិជន *ជួយដោះស្រោយបញ្ហាសមាជិកក្រុម
Job Requirements:
*មានបទពិសោធន៍ការងារជាអ្នកបកប្រែ *អាចបកប្រែភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស នឹង ភាសាខ្មែរ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ *អាចគ្រប់គ្រង់ពេលវេលា *អាចធ្វេីការជាក្រុម *ត្រូវធ្វេីការផ្លាស់ប្ដូរវេនយប់ នឹងថ្ងៃ
Close Date: 17-Feb-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Mia Beo
Email
miabeo02@gmail.com
Phone
Telegram
@MiaBeo
Website
Address
#271 Preah Norodom Blvd(41), Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
About Company: More info:
E-Games is a leading gaming technology provider, operates and manages over 80 eGames locations nationwide. Experience world-class gaming with e-Games as it combines the thrill and excitement of a live casino with the comfort and pleasure of great personalized service. Hundreds of casino games, including Baccarat, Blackjack, various Slots games, Video Poker and other Specialty games, are packed in a terminal which makes switching games fast and easy — right at your fingertips! No need to move around an entire floor. Our friendly and accommodating gaming assistants are present to attend to your needs.