តំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនស្រី

$800 - $900 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Customer Service
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$800 - $900 / month
Type of business
Sports & Recreation
Published date
18-Jan-2022
Job Responsibilities:
* ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន, ផ្តល់ដំណោះស្រាយសមស្រប និងជម្រើសផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលកំណត់ តាមដាននូវរាល់បញ្ហារបស់អតិថិជន * រក្សាទុកនូវរាល់ព័ត៌មាន ឯកសារនឹងគណនីរបស់អតិថិជន * តាមដានរាល់ការសន្ទនាតាមគោលការណ៍ណែនាំ * ផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អតិថិជន
Job Requirements:
1.បេក្ខជនត្រូវតែអាចនិយាយ និងយល់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ 2.បេក្ខជនអាចប្រេីប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ចំនេញ 3.បេក្ខជនត្រូវធ្វេីការជាក្រុម 4.បេក្ខជត្រូវវេីការផ្លាស់ប្តូរវេនយប់នឹងថ្ងៃបាន
Close Date: 17-Feb-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Mia Beo
Email
miabeo02@gmail.com
Phone
Telegram
@MiaBeo
Website
Address
#271 Preah Norodom Blvd(41), Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
About Company: More info:
E-Games is a leading gaming technology provider, operates and manages over 80 eGames locations nationwide. Experience world-class gaming with e-Games as it combines the thrill and excitement of a live casino with the comfort and pleasure of great personalized service. Hundreds of casino games, including Baccarat, Blackjack, various Slots games, Video Poker and other Specialty games, are packed in a terminal which makes switching games fast and easy — right at your fingertips! No need to move around an entire floor. Our friendly and accommodating gaming assistants are present to attend to your needs.