បុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំណីអាហារ

Salary: Negotiable
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Other
Job term
Full-time
Salary range
Negotiable
Type of business
Wholesale/ Retail
Published date
15-Nov-2022
Job Responsibilities:
- មានភាពស្មោះត្រង់ - រួសរាយរាក់ទាក់ - មានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ
Job Requirements:
- ពុំទាមទារបទពិសោធន៍ការងារ - អាចធ្វើការចាប់ពីមោ៉ង១ថ្ងៃដល់១០:៣០យប់ - ទីតាំងការងារ: អុំីអន១ ២និង​ ៣
Close Date: 15-Dec-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment Team
Email
recruitment@aeoncambodia.com.kh
Phone
0965979021
Telegram
0965979021
Website
Address
Phnom Penh 2nd floor of building #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.
About Company: More info:
AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern life style merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.