បុគ្គលិកផ្នែកលក់

$180 - $500 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$180 - $500 / month
Type of business
Architecture/ Building/ Construction
Published date
15-Aug-2022
Job Responsibilities:
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់សំរាប់សាខាថ្មី ផ្នែកកាត់ត​រូបភាព និងវីដេអូ -មានប្រាក់ខែគោល​ចាប់ពី$180-$500 ឡើងតាមសមត្ថភាព ​-ប្រាក់បាយថ្ងៃ​ និង ប្រាក់បន្ថែមទៀត ធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ទីតាំង ជិតហ្គ្រែនភ្នំពេញ ចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើcvតាមtelegram 099288993/010288993
Job Requirements:
មិនត្រូវការបទពិសោធន៍ ចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើcvតាមtelegram 099288993/010288993
Close Date: 14-Sep-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Home Supply
Email
home.supplycambodia@gmail.com
Phone
099288993
Telegram
099288993
Website
https://www.facebook.com/SimplyShoppingCambodia
Address
#111, St.122, Teik Laork 1, Toul Kork, Phnom Penh
About Company: More info:
Home Supply Trading (SP) is trading company that supplying construction materials as retailer and wholesaler. We are currently have 2 branches with more than 10 staffs.
Register as job seeker on Job Cambodia