អ្នកលក់

$200 - $350 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Graduate/ Entry level
Job term
Full-time
Salary range
$200 - $350 / month
Type of business
Food & Beverages
Published date
26-Jul-2022
Job Responsibilities:
អត្ថប្រយោជន៍: 1. ប្រាក់ចំណូល : $200-$400 2. ប្រាក់ថ្លៃសាំង $30/១ខែ 3. ទទួលបានធានារ៉ាប់រង ២៤ម៉ោង 4. ផ្តល់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១៨ ថ្ងៃ (ច្បាប់ការងារ) 5. ប្រាក់អតីតភាពការងារ (១៥ថ្ងៃ/ឆ្នាំ) 6. ធ្វើការថ្ងៃច័ន្ទ-សៅរិ៍ (សម្រាកថ្ងៃអាទិត្យ) 7.​ បើមានបទពិសោធន៍លក់កាន់តែប្រសើរ ( គឿងសំណង់ ស្កសរ ចាអួ ទឹកដោះគោ)
Job Requirements:
Close Date: 25-Aug-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Ny Tha
Email
hr@bpccambodia.com
Phone
070926665
Telegram
070926665
Website
www.bpccambodia.com
Address
B.P.C Trading Co ., Ltd. Monerith Blvd, Corner of Chak Sam Ram Road Stung Meanchey, Phnom Penh Kingdom of Cambodia
About Company: More info:
B. P. C GROUP is leading company that supplying construction materials, food & beverages, light block, concrete, and house (Borey). we have four companies including factories and trading. Now we have more than 700 employees.
Register as job seeker on Job Cambodia