ទីប្រឹក្សាដំណោះស្រាយផ្នែកលក់

$300 - $500 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Supervisor
Job term
Full-time
Salary range
$300 - $500 / month
Type of business
Logistics/ Freight/ Shipping
Published date
19-Jul-2022
Job Responsibilities:
ទំនួលខុសត្រូវ • ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន (Network Solution, Security Camera Solution, VoIP Solution, Software and Hardware Solution, Internet Solution etc and Maintenance Service)។ • ស្វែងរកអតិថិជនដែលរំពឹងទុក (ការហៅទូរស័ព្ទ ការចូលមើលគេហទំព័រ និងប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត) • ធ្វើការជាមួយដៃគូដំណោះស្រាយ (សណ្ឋាគារ អាផាតមិន។ល។) និងដំណើរការឯកសារ/ទម្រង់ • គ្រប់គ្រងសកម្មភាពលក់ និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនដើម្បីបិទការលក់។ • រសជាតិផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយអ្នកដឹកនាំក្រុម ឬអ្នកគ្រប់គ្រង។
Job Requirements:
តម្រូវការ: • មានជំនាញផ្នែកលក់យ៉ាងជំនាញ • ជំនាញទំនាក់ទំនង និងការបង្ហាញបានល្អ • ចំណេះដឹងផ្នែក IT ឬការបំពេញដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយ។ • មានទំនាក់ទំនងល្អ និងទំនាក់ទំនងល្អ • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។ • ចេះភាសាអង់គ្លេសបានល្អ • មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ Ms. Office, internet និង email • រៀនលឿន និងមានឆន្ទៈរៀនអ្វីថ្មីៗ
Close Date: 18-Aug-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment
Email
jobs@cogetel.com.kh
Phone
081 78 78 15 / 016 672 267
Telegram
081 78 78 15 / 016 672 267
Website
https://online.com.kh/careers/
Address
Lot #44, Techo Hun Sen Blvd, Village Toul Roka 3, Sangkat Chak Angreu Krom, Hun Sen Blvd, Phnom Penh.
About Company: More info:
TL Express is an Asian based express company committed to provide reliable air parcel and document courier services with international standards operating system and convenient solutions for customers. Corporate offices are within strategic locations in Cambodia, Singapore and China. With clients from various industries, satisfactorily providing services to its huge number of customers around the country and overseas, with the expertise of its team and availability of vehicles and facilities